logo Vrakune logo stránky vlajka SK
 • B R A T I S L A V A
   Dodatok č. 1


ŠKOLSKÝ    PORIADOK


Vydaný v zmysle Zákona č. 245/2008, $153 o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovTento dodatok k Školskému poriadku :

 1. bol schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 02.09.2015
 2. bol prerokovaný na zasadnutí  Rady školy pri ZŠ Rajčianska 3 dňa 26.08.2015
 3. bol prerokovaný na zasadnutí OZ Rajčianska3 dňa 07.09.2015
 4. nadobúda platnosť od  02.09.2015.
  august 2015

Mgr. Miriana Krajčíková

riaditeľka školy
V školskom poriadku platnom od 1. septembra 2015 sa týmto dodatkom dopĺňa:

bod 1.3  Žiakom nie je dovolené

bod 3.4  Zanedbanie povinnej školskej dochádzky

bod 3.9  Správanie žiakov cez prestávky

bod 4.3  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

bod 6.    Riešenie výchovných problémov počas činnosti v škole

bod 7.    Klasifikácia žiakov - Predchádzanie výchovno – vzdelávacím problémom


Bod 1.3.

Žiakom nie je dovolené

 • Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený tak, aby svojim zovňajškom neprovokoval alebo nerozptyľoval spolužiakov resp. neohrozoval svoje zdravie (za výstrednosť sa považuje napr.: vulgárne nápisy na tričkách, nosenie hlbokého výstrihu, je vidno spodnú bielizeň, resp. odhalené telo v oblasti brucha, bokov a zadku, úprava nechtov – farebný lak, dlhé nechty, výstredný účes, farba vlasov, výrazný make-up, piercing a pod. ).
 • Znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy.
 • Vstupovať na kolieskových korčuliach, v botaskách s kolieskami, kolobežkách skateboardoch a floatboardoch do areálu školy a šport. areálu v čase povinného vyučovania, mimotriednych a mimoškolských aktivít. chodiť na bicykli a po areáli školy.
 • Do tried nosiť vrchné ošatenie a obuv.
 • Používať vulgárne výrazy.
 • V súlade s § 20 ods. 7 Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole počas vyučovania* žiak nesmie používať mobilný telefón, musí ho mať vypnutý (*vyučovanie sa začína vstupom do budovy školy a končí sa opustením budovy po poslednej vyučovacej hodine, 7.00 – 14.50).
 • Pod vyučovaním sa rozumie sled vyučovacích hodín a prestávok v čase od 7:00hod. do14.50 hod.
 • Pod pojmom mobilný telefón alebo mobil sa pre účely tohto dodatku myslí prenosné zariadenie určené na hlasovú a textovú komunikáciu pomocou bezdrôtovej telefónnej siete.Za použitie mobilného telefónu sa považuje jeho zapnutie alebo použitie akejkoľvek jeho funkcie, či už telekomunikačnej alebo záznamovej.
 • Taktiež je zakázané vyrábať akékoľvek audio a videonahrávky. Po opakovanom upozornení triedny učiteľ  navrhne pokarhanie riaditeľom školy, upovedomí preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Opakované porušenie tohto bodu sa bude považovať za závažné porušenie Školského poriadku a žiakovi bude uložená znížená známka zo správania o jeden stupeň.
 • V škole nesmie žiak používať vlastnú elektroniku (napr. nabíjať mobilný telefón),púšťať audioprehrávače (MP 3, IPOD a iné digitálne hudobné prehrávače). Žiakovi je zakázané inštalovať akékoľvek prinesené softvéry bez vedomia vyučujúceho v počítačových učebniach.
 • Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho

učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.

 • Žiak nesmie mobil zneužiť na šikanovanie.


Opatrenia

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:

 • Zápis poznámky  do EZK, KZ, ZK – prvé použitie.
 • Pokarhanie riaditeľom školy – za ďalšie použitie.
 • Zníženie známky zo správania – za opakované ďalšie použitie.


Bod 3.4.

Zanedbanie povinnej školskej dochádzky

 • Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:
 • a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,
 • b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4, § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.Bod 3.9.

Správanie žiakov počas prestávok

 • Malé prestávky sú desaťminútové a veľká prestávka po tretej vyučovacej hodine trvá 15 minút.
 • Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku po druhej vyučovacej hodine.
 • Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky.
 • Cez malú prestávku odchádzajú z chodieb iba žiaci, ktorí idú do mliečneho automatu.
 • Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pod vedením vyučujúceho presunú do odbornej učebne.
 • Žiaci majú zakázané otvárať veľké okná, manipulovať so žalúziami, vykláňať sa z okien, sedieť v oknách a vyhadzovať von papier a iné odpadky. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa ( z bezpečnostných dôvodov) a to len otváraním vetračiek.
 • Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov v školskom areáli, pri zlom počasí budovu neopúšťajú. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i
 • zdravia spolužiakov(napr. pri ohadzovaní sa šiškami, gaštanmi a pod. môže spôsobiť spolužiakovi úraz, čiže tiež závažne poruší ŠP), neničí rastliny v areáli školy, nelezie na stromy. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minúť pred začiatkom vyučovacej hodiny.
 • Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom.
 • Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a navzájom si ubližovať.


Bod 4.3.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí

žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, požívať a vdychovať omamné látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy. Zákaz sa vzťahuje aj na požívanie energetických nápojov v čase vyučovania, pri mimoškolskej činnosti, na výletoch a exkurziách.


Bod 6.

Riešenie výchovných problémov počas činnosti v škole:

Vzniknuté výchovné problémy riešia všetci učitelia okamžite. Spôsob riešenia a prípadný ďalší postup prediskutujú s triednym učiteľom, podľa závažnosti ďalej s výchovnou poradkyňou školy alebo s niektorým členom vedenia školy. Každý problém sa musí objektívne prešetriť a vždy písomne zaznamenať.


Každý učiteľ zhodnotí závažnosť problému:

 • Drobné prvotné porušenia školského poriadku a bezpečnosti a ochrany zdravia rieši príslušný učiteľ ústnym individuálnym pohovorom so žiakom.
 • Pri opakovanom menej závažnom porušení príslušný učiteľ napíše žiakovi poznámku do ŽK, KZ a EŽK, informuje o ňom triedneho učiteľa, ktorý problém vyhodnotí a rieši.
 • Pri ďalšom opakovanom alebo závažnom porušení ŠP a pod. informuje príslušný učiteľ triedneho učiteľa, ten ihneď konzultuje celý problém so žiakom a písomne predvolá rodiča žiaka na individuálny pohovor do školy. Pohovoru sa zúčastní aj žiak.  Triedny učiteľ s príslušným učiteľom z pohovoru vyhotovia písomný záznam do KZ alebo zošita TU a účastníci sa podpíšu. V prípade, ak rodič odmietne podpísať záznam, učiteľ ho požiada o písomné vyjadrenie k problému, rodič ho ihneď napíše a podpíše. V prípade, ak aj to rodič odmietne, učiteľ v poznámke záznamu poznačí  jeho odmietnutie a požiada rodiča o podpis.
 • Pri ďalšom opakovanom výchovnom probléme (alebo pri závažnom prvotnom) informuje o ňom triedny učiteľ výchovnú poradkyňu, ktorá predvolá rodičov žiaka spolu so žiakom na pohovor. Pohovoru sa okrem nich zúčastnia aj triedny učiteľ prípadne aj príslušný učiteľ, ktorý začal riešiť výchovný problém. Celý problém sa po objektívnom prešetrí zaznamená, prípadne sa doloží predchádzajúcimi záznamami.
 • Pri neúčinnosti predchádzajúcich výchovných opatrení alebo zvlášť závažnom prvotnom, triedny učiteľ v spolupráci s výchovnou poradkyňou predvolajú rodičov žiaka spolu so žiakom na pohovor k riaditeľke školy.
 • Ďalší postup je obdobný. Zákonný zástupca je oboznámený aj s formou výchovného opatrenia udeleného žiakovi.
 • Pri objektívnom prešetrovaní problémov môže požiadať príslušný učiteľ, triedny učiteľ a riaditeľ školy o písomné výpovede ďalších žiakov – svedkov udalosti, aby sa predišlo manipulácii svedeckých výpovedí žiakov.
 • TU na štvrťročných pedagogických radách za I. a III. štvrťrok navrhuje pri závažnom porušení školského poriadku výchovné opatrenie s písomným zdôvodnením. Predchádza mu upovedomenie rodiča na túto skutočnosť, čo rodič potvrdí svojím podpisom na písomnom oznámení o udelení výchovného opatrenia. Výchovné opatrenia sú žiakovi udelené v súlade s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu preukázateľným spôsobom a je dodržaná ich postupnosť.
 • V prípade neúčinnosti výchovného opatrenia pokarhanie riaditeľom školy, udeleného za I. alebo III. štvrťrok sa v ďalšom hodnotiacom období posudzujú opakované výchovné problémy žiaka ako závažné.
 • Na polročných pedagogických radách za I. a II. polrok informuje triedny učiteľ o návrhoch výchovných opatrení s písomným zdôvodnením, o čom už boli predtým písomne informovaní aj rodičia žiaka. Znížené známky zo správania po prerokovaní v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ školy.
 • Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie výchovno-vzdelávacích výsledkov svojho dieťaťa, môže do 3 dní odo dňa, kedy bolo žiakovi vydané vysvedčenie, písomne požiadať nadriadený orgán štátnej správy v školstve o prešetrenie správnosti postupu klasifikácie.
 • Neuzavreté výchovné problémy sa posúvajú na riešenie do najbližšieho hodnotiaceho obdobia alebo na mimoriadnu pedagogickú radu.
 • Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti výchovno – vzdelávacích postupov učiteľa a konzultácia s daným učiteľom, resp. triednym učiteľom je neefektívna, obráti sa ohľadom riešenia situácie na riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa školy. Ústna alebo písomná sťažnosť bude riešená v súlade so zákonom č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 • Ak zákonný zástupca nespolupracuje so školou na riešení závažných výchovno –vzdelávacích problémov žiaka alebo odmieta rešpektovať individuálne potreby žiaka, má škola právo o riešenie požiadať príslušné inštitúcie.


Riešenie výchovných problémov mimo školy:

Vzniknuté výchovné problémy žiakov mimo školy riešia učitelia ako občania so zvýšenou autoritou u žiakov, využívajú pritom osobný kontakt s rodičmi žiaka mimo školy, právo ústnej i písomnej svedeckej výpovede pre potreby policajného zboru, ktorá má v plnej kompetencii riešenie takýchto problémov a má právo dodatočne si vyžiadať na riaditeľstve školy potrebné všeobecné osobné údaje o žiakoch ( meno a priezvisko, trieda, adresa trvalého bydliska).


Bod 7.

7.1. Predchádzanie výchovno – vzdelávacím problémom:


a) Zásady spolupráce školy so zákonnými zástupcami


Práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov upravuje školský poriadok v bode1- 2.S dôrazom na skvalitnenie spolupráce školy a zákonných zástupcov žiaka každý vyučujúci je povinný:

 • Spolupracovať pri výchovno – vzdelávacom procese so zákonnými zástupcami žiaka, dať zákonným zástupcom žiaka úplné a pravdivé informácie o správaní a prospechu ich dieťaťa, rešpektujúc a dodržiavajúc zákon o ochrane osobných údajov.
 • Byť k dispozícii zákonným zástupcom na získanie informácií o ich deťoch počas rady rodičov a konzultácií.
 • Chrániť žiaka pred všetkými formami zlého zaobchádzania alebo násilia, fyzickými trestami.


Každý zákonný zástupca je povinný:

 • Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 • Dodržiavať podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 • Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno – vzdelávacie potreby.
 • Zaujímať sa o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa a spolupracovať so školou pri riešení výchovno – vzdelávacích problémov.
 • zaistiť, aby žiak dochádzal riadne do školy; neprítomnosť žiaka na výchove a vzdelávaní oznamovať podľa pravidiel školského poriadku.
 • Informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave svojho dieťaťa, zvlášť keď si to vyžaduje osobitnú starostlivosť o dieťa.
 • Prevziať zodpovednosť za škody, ktoré spôsobí jeho dieťa na majetku školy a jeho spolužiakov.


b) Hodnotenie a vyučovacie výsledky žiaka


 • Ak je žiak na vyučovacom procese hodnotený, vyučujúci ho oboznámi s výsledkom klasifikácie, zapíše mu známku do klasickej žiackej knižky priamo na vyučovacej hodine a pravidelne raz za týždeň zaznamená klasifikáciu aj do elektronickej žiackej knižky (EŽK), ku ktorej má zákonný zástupca prístup na webovej stránky školy.
 • Ak žiak nedosahuje uspokojivé vyučovacie výsledky alebo zákonný zástupca má záujem prediskutovať klasifikáciu, konzultuje vzniknutú situáciu najprv s vyučujúcim predmetu, resp. s triednym učiteľom.
 • Konzultácie zákonným zástupcom s učiteľmi sú umožnené:
 • denne v čase od 7.00 – 7.30 po dohode o presnom čase s vyučujúcim
 • po dohode s vyučujúcim o presnom čase v popoludňajších hodinách
 • počas rady rodičov


Konzultáciu o vyučovacích výsledkoch žiaka so zákonným zástupcom v prípade potreby môže iniciovať podľa závažnosti problému aj vyučujúci predmetu, triedny učiteľ, výchovný poradca, riaditeľ školy.

Prostriedkami kontaktu školy s rodičmi sú:

 • žiacka knižka
 • elektronická žiacka knižka
 • písomné oznámenia, predvolania, výzvy, listy, e- maily
 • telefonický kontakt

Ako kontaktné telefónne číslo zákonného zástupcu využíva triedny učiteľ, resp. iný pedagogický zamestnanec telefónne  číslo, ktoré uviedol zákonný zástupca v osobnomdotazníku žiaka. Zákonný zástupca využíva oficiálne telefonické kontakty školy, súkromné telefónne číslo učiteľa len s jeho súhlasom. Vzhľadom na súkromný charakter telefonickej komunikácie je odporúčané využívať ju na záležitosti neznesúce odklad – oznámenie zdravotných problémov, mimoriadnych situácií, dohodnutie si termínu osobnej konzultácie.


Práca TU s triedou


Náplňou činnosti je okrem iného aj :

 • vyhodnocovanie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov,
 • vyhodnocovanie dodržiavania školského poriadku (ŠP)
 • okamžité riešenie výchovných problémov žiakov.

Na stretnutí s triedou triedny učiteľ pravidelne kontroluje súlad zápisov známok v klasifikačnom zázname (KZ) a v žiackej knižke a oboznámenie zákonného zástupcu deklarované podpisom známky. V prípade nesúladu zápisov v klasifikačnom zázname a v žiackej knižke triedny učiteľ zabezpečí oboznámenie rodiča výpisom známok. Úmyselné a opakované nepredkladanie žiackej knižky zo strany žiaka sa považuje za neplnenie si jeho povinností a bude hodnotené v zmysle ŠP.


Zodpovednosť

1. Triedny učiteľ zodpovedá oproti podpisu za oboznámenie žiakov s týmto dodatkom.

2. Triedny učiteľ zodpovedá oproti podpisu za oboznámenie rodičov s týmto dodatkom.


Kópia Dodatku č. 1 je prístupná v zborovni školy a je zverejnená na webovom sídle školy.

Prípadné doplnenia v priebehu ďalších školských rokov budú spracované v číslovaných dodatkoch a zverejnené.Vysvetlivky:

ŠP – Školský poriadok

KZ – klasifikačný hárok

EŽK – elektronická žiacka knižka

ŽK – žiacka knižka

TU – triedny učiteľ