logo Vrakune logo stránky vlajka SK
 • -
 • B R A T I S L V A
 • -

Z V E R E J Ň O V A N I E
 I. Spôsob zriadenia školy, popis organizačnej štruktúry 

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE § 5 Zákona NR SR č. 211/2000 Z .z. 

Základná škola vznikla v roku 1978, 1.1.1997 získala štatút školy s právnou subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom MČ Vrakuňa.

ZŠ riadi riaditeľ – štatutárny orgán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy – zriaďovateľ.II. Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie.


Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Spôsob podania: Osobne, písomne, faxom, elektronickou poštou, ústne.

1. Osobne

V kancelárii školy (prvé poschodie)
Adresa
Základná škola Rajčianska 3
82107 Bratislava 214

Pondelok 7:30 – 11:00 13:00 – 14:30
Utorok 7:30 – 11:00 13:00 – 14:30
Streda 7:30 – 11:00 13:00 – 14:30
Štvrtok 7:30 – 11:00 13:00 – 14:30
Piatok 7:30 – 11:00 13:00 – 14:30

2. Písomne

Poštou alebo v kancelárii školy
Adresa
Základná škola
Rajčianska 3
82107 Bratislava 214

3. Faxom, telefonicky
Na čísle 042/45242962
042/45259632
Na číslo faxu     042/45259632
4. Elektronickou poštou

boncova.maria@gmail.com
miriana.krajcikova@gmail.com


5.Ústne

U riaditeľky školy v zmysle zákona NRSR č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Základnej školy Rajčianska 3.AKO PODAŤ ŽIADOSŤ

ZO ŽIADOSTI MUSÍ BYŤ ZREJMÉ
- že je určená škole
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno - teda údaje žiadateľa/ky, adresa pobytu alebo sídlo,
- ktorých informácií sa žiadosť týka,
- návrh spôsobu sprístupnenia informácií

V prípade, že tieto náležitosti chýbajú, škola do 10 dní vyzve žiadateľa o ich doplnenie, ináč nebude možné žiadosti vyhovieť.

POSTUP PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIÍ
Za vecné vybavovanie žiadosti zodpovedá riaditeľka školy, v prípade jej neprítomnosti zástupca RŠ.
Podanú žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Pokiaľ by došlo k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti z preukázateľných dôvodov, ZŠ oznámi túto skutočnosť bezodkladne žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím osemdňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
Pokiaľ nie sú predmetné informácie v rozpore so Zákonom NR SR č.428/2002 Z. z. v znení neskorších zákonov, riaditeľka školy, resp. zástupca RŠ je povinná poskytnúť ich žiadateľovi.
Ak ZŠ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
Ak ZŠ žiadosti nevyhovie, alebo len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie s odôvodnením.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva riaditeľke školy.
O odvolaní rozhoduje riaditeľka školy, v jej neprítomnosti zástupca RŠ, do 15 dní od doručenia odvolania, na základe návrhu komisie menovanou RŠ k tomuto účelu.
V prípade neúspechu v odvolacom konaní možno požiadať o preskúmanie rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku
Ak informáciu nebude možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom/kou, dohodne riaditeľka školy so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

III. MIESTO PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU / ods. c/ §5 Zákona č.211/2000 Z. z./

Odvolanie sa podáva na Základnú školu, Rajčianska 3, Bratislava povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva riaditeľke školy.
O odvolaní rozhoduje riaditeľka školy, v jej neprítomnosti zástupca RŠ, do 15 dní od doručenia odvolania, na základe návrhu komisie menovanou RŠ k tomuto účelu.
V prípade neúspechu v odvolacom konaní možno požiadať o preskúmanie rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní

SPÔSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
 1. písomne,
 2. ústne so zápisom ,
 3. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Z odvolania musí byť zrejmé:
 1. kto odvolanie podáva,
 2. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,
 3. dôvody odvolania,
 4. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.
O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ, Rajčianska3,Bratislava rozhoduje zriaďovateľ školy – MČ Vrakuňa. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia na ZŠ . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA ROZHODNUTIA POVINNEJ OSOBY
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v súlade so Zákonom NR SR č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Podľa tohto zákona v znení neskorších predpisov môže byť podaná i žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd.

IV. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, ktorými sa základná škola riadi

 1. Zákon NR SR č. 245 / 2008 Z. z o výchove a vzdelávaní
 2. Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.,
 3. Vyhláška MŠVVaŠ č.245/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.324/2008 Z. z. o základnej škole
 4. Zákon NR SR č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 6. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,
 8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
 9. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.,
 10. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,
 11. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl,
 • Smernica MŠ SR č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie,
 • Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania,
 • Smernica MŠ SR č. 7/2010-R z 11. februára 2010,ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22.decembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej umeleckej školy,
 • Metodický pokyn č. 12/2009 – R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti,
 • Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí,