logo Vrakune logo stránky vlajka SK
VEREJNÉ    OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola
Rajčianska 3, 821 07 Bratislava
štatutárny zástupca: Mgr. MirianaKrajčíková, riaditeľka školy
IČO: 31780717
DIČ:2020971931

Základná škola, Rajčianska3, Bratislava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.d), zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Základná škola podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení
podľa jednotlivých verejných obstarávaní.