• Rajčianska 3 - B R A T I S L A V A

Úvod Jedálny lístok Výpočet stravného Režijný príspevok Na stránky školy

Tel. číslo ŠJ: 45247905

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

•  na príslušný deň do 07:30 hod.

•  na nasledujúce dni:

-  telefonicky či osobne počas stránkových hodín

07:00 - 07:30 a 11:00 - 12:00 hod

-  na stránke www.eskoly.sk

Preplatky vzniknuté z odhlášok budú automaticky presunuté na nasledujúci mesiac a zohľadnené pri výpočte predpisu stravného.

POKYNY PRE SPRÁVNU ÚHRADU A REALIZÁCIU PLATBY STRAVNÉHO:

Bankové spojenie ŠJ

IBAN: SK8102000000001645914859

BIC: SUBASKBX, Všeobecná úverová banka, a.s.

Variabilný symbol: je uvedený na šeku !!!

Variabilný symbol je nevyhnutne dôležitý na správnu identifikáciu platby a priradenie úhrady k stravníkovi, nakoľko sa môže stať, že je na škole viacej detí s identickým priezviskom.

Konštantný symbol: 308

Popis transakcie/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko stravníka + trieda

Prosím o dôsledné vyplnenie údajov, nakoľko nie vo všetkých prípadoch zodpovedá priezvisko dieťaťa priezvisku osoby, ktorá stravu uhrádza.

Strava musí byť uhradená najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

Prosím, berte na vedomie, že realizácia a spracovanie platby bankou či poštou a následná administrácia v stravovacom systéme si vyžaduje minimálne 5 pracovných dní. Len včasnou úhradou stravy je možné zabezpečiť bezproblémovú administráciu a prihlásenie stravníka na obed.

Po úhrade treba odovzdať potvrdenie o zaplatení, t.j. ústrižok šeku alebo výtlačok z interbankingu. Potvrdenie o zaplatení stačí vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na dverách kancelárie vedúcej ŠJ.

Po prihlásení na stránke treba kliknúť na link „JEDALEŇ“, kde sa zobrazí jedálny lístok príslušného týždňa. Odstránením fajočky na danom dni, sa stravník odhlási z obeda.
ČIPOVÝ SYSTÉM

Stravovanie v ŠJ prebieha čipovým systémom. To znamená, že každý stravník si musí zakúpiť čip v hodnote 2,- EUR / v hotovosti /. Tento čip mu slúži počas celej doby stravovania.

Pri kúpe bude tento čip aktivovaný na meno žiaka. Dieťa pri výdaji stravy priloží čip k čítaciemu zariadeniu a kuchárka tak hneď zistí jeho meno, triedu a to, či bol platbou prihlásený na stravu.

Zaplatením stravy sa čip dobije a dieťa je tým pádom prihlásené na stravu. V praxi to znamená asi toľko, že po úhrade stravného a administrácii platby v systéme bude dieťa automaticky prihlásené na stravu a bude mu vydaný obed.

V prípade, že dieťa čip stratí, musí si zakúpiť nový. Stratu prosím neodkladne nahláste vedúcej ŠJ. Upozornenie! Bez čipu nie je možné stravníkovi vydať obed !!!

POKYNY PRE ODHLASOVANIE CEZ INT.STRANKU

www.eskoly.sk

K tomuto spôsobu odhlasovania je nutné prihlásiť sa na internetovej stránke www.eskoly.sk

Každý stravník má svoje vlastné prístupové dáta, tzn. prihlasovacie meno a heslo.

Po prihlásení na stránke treba kliknúť na link „JEDALEŇ“, kde sa zobrazí jedálny lístok príslušného týždňa. Odstránením fajočky na danom dni, sa stravník odhlási z obeda.
REŽIJNÝ POPLATOK

Na základe VZN č. 1/2016 MČ Vrakuňa sa k stravnému každý mesiac pripočíta i režijný príspevok vo výške 3,- EUR.

To znamená, že zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 3,- EUR mesačne vopred spolu
s príspevkom na stravné
. Celková suma, t.j. stravné + režijný príspevok je uvedená na šeku, ktorý dieťa obdrží.
Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi žiaka nevracia.
Tento príspevok uhrádzajú aj rodičia detí, ktoré si do ŠJ zo zdravotných dôvodov prinášajú vlastnú stravu.