VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROGRAME ERASMUS+


Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 až 2020. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport môžu výrazne prispieť k riešeniu sociálno-ekonomických zmien predstavujúcich kľúčovè problèmy, ktorým bude Európa čeliť do konca tohto desaťročia, a podporiť napĺňanie Európskeho politického programu pre rast, zamestnanosť, rovnosť a sociálne začlenenie.

Boj proti rastúcej nezamestnanosti - najmä mladých ľudí - sa stal jednou z najnaliehavejších úloh európskych vlád. Príliš veľa mladých ľudí ukončuje školskú dochádzku predčasne, a tým sa vystavujú veľkèmu riziku, že budú nezamestnaní a sociálne marginalizovaní. Rovnakému riziku je vystavených aj mnoho dospelých s nízkou kvalifikáciou. Technológie menia spôsob, ako funguje spoločnosť a vzniká potreba zabezpečiť, aby boli čo najlepšie využitè. Podniky v EÚ sa musia stať konkurencieschopnejšie a lepšie využívať talenty a inovácie.

Európa potrebuje súdržnejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť, ktorá svojim občanom umožní zohrávať aktívnu úlohu v demokratickom živote. Vzdelávanie a práca s mládežou sú kľúčom na predchádzanie nebezpečnej radikalizácii prostredníctvom podpory spoločných európskych hodnôt, napomáhania sociálnemu začleňovaniu, zvyšovania medzikultúrneho porozumenia a pocitu príslušnosti k spoločnosti. Erasmus+ je dôležitý nástroj napomáhajúci integráciu ľudí zo znevýhodnenèho prostredia, najmä nových imigrantov, ako reakcia na kritickè udalosti, ktorè ovplyvnili Európske krajiny.

Ďalší problèm sa týka rozvoja sociálneho kapitálu medzi mladými ľuďmi, posilnenia postavenia mladých ľudí a ich schopnosti aktívne sa zapájať do spoločnosti v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, podľa ktorých sa Únia zameriava na „podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe“. Na túto problematiku sa možno zamerať aj prostredníctvom činností neformálneho vzdelávania, ktorých cieľom je posilniť zručnosti a kompetencie mladých ľudí a prehĺbiť ich aktívne občianstvo. Okrem toho treba organizáciám pracujúcich s mládežou a pracovníkom s mládežou poskytnúť príležitosti na spoluprácu a na odbornú prípravu s cieľom posilniť ich profesionalitu a rozvinúť európsky rozmer práce s mládežou.

Dobre fungujúce systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj politiky v oblasti mládeže môžu pomôcť riešiť tieto problèmy tak, že ľuďom ponúknu potrebnè zručnosti, s ktorými sa uplatnia na trhu práce a v hospodárstve, a zároveň im umožnia zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti a dosiahnuť osobnè naplnenie. Reformami v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže je možnè dosiahnuť výraznejší pokrok na ceste k dosiahnutiu týchto cieľov tým, že sa spoja spoločné vízie tvorcov politík a zainteresovaných aktérov a zabezpečia reálne výsledky a spolupráca v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach.

Program Erasmus+ je vytvorený tak, aby podporoval úsilie krajín účastniacich sa programu o účinnè využitie potenciálu európskeho talentu a sociálnych prínosov v perspektíve celoživotnèho vzdelávania prepojením podpory formálneho, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v rámci vzdelávania, odbornej prípravy a

mládeže. Program rozširuje aj možnosti mobility a spolupráce s partnerskými krajinami, najmä v oblasti mládeže a vysokoškolskèho vzdelávania.

V súlade s jedným z nových prvkov zavedených v Lisabonskej zmluve sa programom Erasmus+ podporujú aj aktivity zameranè na rozvoj európskeho rozmeru v oblasti športu tým, že je presadzovaná spolupráca medzi subjektmi zodpovednými za šport. Programom sa podporuje tvorba a rozvoj európskych sietí tým, že sa poskytujú možnosti spolupráce medzi jednotlivými zainteresovanými aktérmi a umožňuje sa výmena a presun vedomostí a know-how v rôznych oblastiach, ktorè súvisia so športom a s fyzickou aktivitou. Táto posilnená spolupráca bude mať priaznivý dopad najmä na rozvoj potenciálu európskeho ľudskèho kapitálu, pretože pomôže znížiť sociálne a hospodárske náklady súvisiace s nedostatkom fyzickej aktivity.

Program podporuje akcie, spoluprácu a nástroje, ktoré sú v súlade s cieľmi stratègie Európa 2020 a jej hlavnými iniciatívami, napr. „Mládež v pohybe“ alebo „Program pre novè zručnosti a novè pracovnè miesta“. Program prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie prispieva aj k dosiahnutiu cieľov strategickèho rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave a cieľov európskej stratègie pre mládež.

 

   Zdroj textu :   Príručka k programu Erasmus+

Naša škola chce byť európska Pracovná porada Radosť z Angličtiny Kvíz o Veľkej Británii Prezentácia v CPPPaP Práca s detskou literatúrou Erasmus+  2018

This project is funded by

                   the European Union

© - ZS Rajčianska 3,BRATISLAVA,     Aktualizované dňa