• Rajčianska 3 - B R A T I S L A V A

Úvod Zamestnanci Plán práce Organizácia šk. roku Školský poriadok Výchovný program Na stránky školy Archív stránok ŠKD Naše aktivity Oznamy : Var.symbol poplatky

Činnosť školského klubu detí pri ZŠ Rajčianska


Prevádzka školského klubu detí začína ráno od 6.00 do 8.00 a po vyučovaní do 18.00 hod. Činnosť klubu je zameraná najmä na regeneráciu fyzického a duševného zdravia, prípravu na vyučovanie a pestrú záujmovú činnosť. Žiaci sú rozdelení podľa ročníkov do jednotlivých oddelení.Záväzné pokyny pre bezpečnostnú prácu s deťmi v školskom klube detí

1. Prevzatie detí:
 • hneď po vyučovaní od triednej učiteľky, od vyučujúceho, ktorý vyučoval poslednú vyučovaciu hodinu, alebo do 14.00
2. Stravovanie:
 • dodržiavať disciplínu , zásady hygieny ( pod dozorom umývanie rúk)
 • zabezpečiť organizovaný príchod a odchod zo školskej jedálne ( celý obed zjesť nad táckou, dupľu nápoja piť nad táckou pri stole, nejesť ovocie cestou zo ŠJ
3. Denná výchovno-vzdelávacia činnosť:
 • dodržiavať plán výchovno vzdelávacej činnosti
 • dodržiavať organizovanosť a disciplínu ( chôdza vo dvojiciach, cez prechod ...)
 • predchádzať úrazom ( poučenie pred každou akciou o bezpečnosti a správaní sa v MHD)
 • v prípade vzniku úrazu zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci , spísať záznam o úraze a ihneď podrobne informovať zákonných zástupcov
 • pri využívaní telocvične dodržiavať bezpečnostné pokyny
4. Príchody detí do ŠKD:
 • individuálny ranný príchod detí od 6.00 hod. do 7.15 hod.- herňa – rekreačné a relaxačné činnosti
 • o 7.15 hod. – uzamknutie vchodu do školy
 • o 7.40 hod. – presun detí do tried a nástup vychovávateliek na dozor k šatniam
5. Odchody detí z ŠKD:
 • ihneď po ukončení stravovania ( rodičia majú zakázaný vstup do ŠJ z hygienických dôvodov)
 • do 14,00 hod. do začatia činnosti v ŠKD, alebo ak má dieťa od rodiča napísaný odchod ináč
 • od 15.00 zo školského areálu, alebo zazvonením do príslušného oddelenia (v prípade zlého počasia
 • od 16.15 zo školského areálu, alebo zazvonením na herňu (v prípade zlého počasia)
6. Bezpečnostné opatrenia pre výchovno-vzdelávaciu činnosť deťmi mimo areálu ZŠ:
 • vychovávateľka nesie právnu zodpovednosť za deti, ktoré sú zapísané v prehľade dochádzky prípadne deti, ktoré jej boli pridelené (max. počet 25 detí)
 • o hromadných akciách mimo ZŠ informuje vychovávateľka 3 dni vopred rodičov a to prostredníctvom žiackych záznamníkov (mailov) a vedenie školy prostredníctvom záznamu o hromadnej akcii.

SKLADBA DŇA

0600 hod  -  0715 hodpríchod detí do ŠKD
ranná služba – odpočinková a rekreačná činnosť
relaxačné a telovýchovné chvíľky

0715 hod  -  0740 hododchod detí do tried
0800 hod  -  1145 až 1240 hodvyučovanie podľa rozvrhu
1145 hod  -  1330 hodsamoobslužná činnosť
hygiena
stolovanie v školskej jedálni, obed
odpočinková činnosť – hry v triede, relax

1330 hod  -  14.00 hodpríprava na vyučovanie
vypracovanie domácich úloh
prepis textov
čítanie, didaktické hry

1400 hodhygiena, olovrant
1400 hod  -  1500 hodzáujmová činnosť:
spoločensko vedná
esteticko výchovná
pracovno technická
vzdelávacia
prírodovedno environmentálna
telovýchovná

1500 hod  -  1615 hodrekreačná činnosť
pohybové hry
súťaže
odchod detí

1615 hod  -  1800 hodzáverečná služba v herni
rekreačná činnosť
odchod detíPoznámka : od 14.00 hod. do 15.00 hod. je budova školy uzamknutá.
vychádzky, kultúrne podujatia do 15.00 hod.
štvrtkové akcie do 16.30 hod.


Aktivity ŠKD 2018-19